Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 02.08.2022r.:

 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 7/2022 o przyjęciu Kol. Patryka Franczak na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice
 • Dokonano wstępnego rozliczenia prac gospodarczych na sezon 2022/2023. Nie wszystkie grupy są zaangażowane w wykonywanie prac w zadawalającym stopniu.
 • Na dzień 11.09.2022r. ustalono przystrzelanie broni na strzelnicy w Mieszkowicach przy Nadleśnictwie
 • Na dzień 09.10.2022r. zaplanowano Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 07.06.2022r.:

 • Zarząd koła podpisał przedwstępną umowę sprzedaży lokalu Koła za kwotę 250 tyś. zł. Kupujący: Olga i Jacek Zielińscy zamieszkali w Mieszkowicach.
 • Zarząd koła prowadzi negocjacje z K.Ł. "Nemrod" w sprawie wypłaty rekompensaty za urządzenia łowieckie pozostawione na obwodzie 284.
 • Na wniosek Koła Nadleśnictwo Mieszkowice odstąpiło od naliczenia udziału w kosztach ochrony lasu za niewykonanie planu pozyskania jeleni.
 • Omówiono wstępnie organizację polowań dewizowych zbiorowych z biurem polowań MARCO-POLO.
 • Wprowadzono aktualizację rewirów i urządzeń łowieckich na mapie w zakładanej książce elektronicznej EKEP
 • Przedstawiciele Koła w dniu 28.05.2022r. wzięli udział w Okręgowych Zawodach Strzeleckich w Pucicach. Reprezentacja w składzie Sebastian Dąbski, Jacek Dąbski i Hubert Dąbski zajęli I miejsce w klasie powszechnej a reprezentacja w składzie Grzegorz Kaczmarek, Sebastian Dąbski i Jacek Dąbski II miejsce w klasie otwartej.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 28.03.2022r. i 05.04.2022:

 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 1/2022 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków koła w dniu 08.05.2022r. Główny cel zebrania: wybór łowczego i vice-łowczego koła.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 2/2022 i zgodnie z §45 pkt. 7 Statutu PZŁ z dniem 05.04.2022 powierzył pełnienie obowiązków łowczego koła Kol. Adrianowi Janik, do dnia 08.05.2022r.
 • Do Zarządu koła wpłynęły podania Kolegów Kazimierza Kudłak, Macieja Kudłak, Rafała Kudłak oraz Józefa Dąbskiego o skreślenie z listy członków koła. Zarząd podjął uchwałę nr 3/2022 w tej sprawie.
 • Wpłynęło podanie Kolegi Mirosława Klęczara do Walnego Zgromadzenia o zwolnienie z opłaty za niewykonanie odstrzału łań w sezonie 2021/2022
 • Wpłynęła prośba Pani Anny Glińskiej o zabezpieczenie uprawy facelii o pow. 24,24 ha na dz. nr 180/6 obręb Kurzycko
 • Skarbnik koła zapoznał z tematyką spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii odnośnie odłowu dzików.
 • Zarząd koła przypomina o uchwale nr 2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego HUBERTUS w Mieszkowicach z dnia 23.01.2022r. dotyczącej zaangażowania wszystkich członków w pracach niezbędnych do funkcjonowania koła i prosi o zastosowanie się do jej zapisów (treść uchwały w zakładce "uchwały").

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 07.12.2021r.:

 • W dniu 30.11.2021 odbył się pogrzeb Bogusława Kaczorowskiego, wieloletniego członka naszego koła
 • Ustalono termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków koła na dzień 23.01.2022r.
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Adriana Janika o przyjęcie do koła. Zarząd koła podjął uchwałę nr 6/2021 o przyjęciu Kol. Adriana Janika na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 14.01.2022r.)
 • W porozumieniu z Nadleśnictwem Mieszkowice został zmniejszony plan pozyskania jeleni łań na obwodzie 284 o 10 szt. oraz plan saren kóz o 20 szt. (na obwodzie 284 - 10 szt. i na obwodzie 288 - 10 szt.)
 • Zarząd koła apeluje o zaangażowanie się w wykonanie planu odstrzału jeleni na obwodzie 284 oraz saren kóz na obwodzie 288. Na chwilę obecną wykonanie planu jest rażąco niskie.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 06.04.2021r.:

 • Na zebraniu wydawane były odstrzały na rozpoczynający się sezon łowiecki 2021/2022. Myśliwi, którzy do tej pory odstrzału nie odebrali prosimy zgłosić sekretarzowi koła (tel. 509 054 159) zamiar odbioru odstrzału z jednodniowym wyprzedzeniem.
 • Na stronie internetowej www.otodom.pl został wystawiony na sprzedaż nasz lokal. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji aby jak najszybciej znaleźć nabywcę lokalu.
 • Do Zarządu koła zgłosiło się Gospodarstwo Rolne Jerzy Kopaszewski z prośbą o pomoc w naprawie ogrodzenia zlokalizowanego przy Kłosowie ponieważ na tym polu będzie zasiana kukurydza.
 • Podjęto rozmowy z biurami polowań SAINT HUBERT i AK HUNTING w celu sprzedaży polowań komercyjnych na bieżący sezon.
 • Do dnia dzisiejszego nikt nie zgłosił zamiaru pełnienia obowiązków łowczego. Jeżeli do 15.05.2021r. nikt z myśliwych nie obejmie obowiązków łowczego (i v-ce łowczego), Zarząd koła podjął decyzję, że w całości poda się do dymisji.
 • Prosimy o zaangażowanie się w polowania, a tym samym w ochronę pól przed szkodami wiosennymi, które mają duży wpływ na szkodę końcową.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 02.02.2021r.:

 • Z dniem 26.01.2021r. ze stanowiska łowczego zrezygnował Kol. Robert Sobas. W uzasadnieniu swojej decyzji w piśmie adresowanym do Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu koła napisał: "Obecny stan poszanowania pracy całości Zarządu koła, ustawiczne jątrzycielstwo pod adresem Zarządu, plotkarstwo oraz podważanie podejmowanych uchwał i decyzji Zarządu wykluczają sensowność moich oraz pozostałych członków Zarządu wysiłków na rzecz utrzymania koła"
 • Zarząd koła wystosował pismo do Kol. Zbigniewa Sumisławskiego - członka Komisji Rewizyjnej z prośbą o podanie powodów nie podpisania protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 25.08.2020r. za sezon łowiecki 2020/2021
 • W dniu 12.03.2021r. Zarząd koła organizuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, głównym przedmiotem obrad będzie przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej koła oraz dyskusja nad przyszłością koła (z możliwością rozwiązania koła włącznie)
 • U skarbnika Kol. Tomasza Rutka są do odbioru informacje o przychodach PIT-11 za rok 2020
 • Informujemy, że na dzień 02.02.2021r. na obwodzie 284 brakuje 11 sztuk jeleni (cielaki, byki), które należy odstrzelić aby wykonać minimum planu odstrzału. Przypominany, że nie wykonanie planu skutkuje karami finansowymi nałożonymi na koło. Prosimy o zaangażowanie się w tych ostatnich tygodniach aby plan został zrealizowany.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 05.01.2021r.:

 • Ustalono zasady korzystania z chłodni w Czelinie przeznaczonej na dziki z czerwonej strefy ASF
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Piotra Bożka zam. Goszkówek 1, o przyjęcie do koła na rezydenta. Zarząd koła podjął uchwałę nr 1/2021 o przyjęciu Kol. Piotra Bożka na rezydenta K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice od dnia 01.04.2021r. na okres jednego roku z możliwością przedłużenia tego okresu na dwa kolejne lata.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 24.09.2020r.:

 • Omówiono sprawy związane ze zbliżającymi się polowaniami zbiorowymi.

W dniach:

- 04.10.2020r.

- 08.10.2020r.

- 26-27.10.2020r.

- 08-09.11.2020r.

- 16-18.11.2020r.

- 04-05.12.2020r.

- 04-07.01.2021r.

na obwodach 284 i 288 odbywały się będą polowania zbiorowe komercyjne z

udziałem myśliwych zagranicznych.

W dniach polowań zbiorowych dewizowych polowania indywidualne można

wykonywać tylko w nocy w godzinach 20.00 – 5.00.

 

Polowania zbiorowe dla myśliwych naszego koła ustalono w dniach:

- 21.11.2020r.

- 06.12.2020r.

- 13.12.2020r.

- 09.01.2021r.

- 10.01.2021r.

- 16.01.2021r.

- 17.01.2021r.

Szczegóły dotyczące organizacji polowań zbiorowych podamy w późniejszym

terminie

 • Na zebranie przybył zaproszony Kol. Andrzej Zieja w celu ustalenia stawek za usługi podczas polowań dewizowych w bieżącym sezonie

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 31.08.2020r.:

 • Od dnia 01.09.2020 rozpoczynają się polowania dewizowe na jelenie byki. Polowania będą trwał do 22.09.2020 z łączną liczbą 11 myśliwych
 • Zaplanowano zakup min. 2 profesjonalnych apteczek na polowania dewizowe i zbiorowe
 • Zarząd koła na następne zebranie zaprosi Kol. Zygmunta Patejuka, Andrzeja Zieję i Kazimierza Kudłaka w celu ustalenia stawek za usługi podczas polowań dewizowych i zbiorowych w bieżącym sezonie
 • Wpłynęło pismo z Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie informujące o nałożonych karach dla Kol. Macieja Henka - 6 miesięcy zawieszenia i Kol. Huberta Dąbskiego - nagana, za wykroczenia podczas polowania zbiorowego w ubiegłym sezonie

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 04.08.2020r.:

 • Odbyły się 2 polowania dewizowe na rogacze z udziałem myśliwych z Belgii i Francji, upolowano łącznie 39 rogaczy
 • Skarbnik przedstawił listę osób zalegających ze składkami ma rzecz koła
 • Omówiono sytuację przed polowaniami dewizowymi na jelenie byki na tle problemów z pandemią COVID 19
 • Na zawodach PZŁ Okręgu Szczecińskiego w Pucicach które odbyły się 18.07.2020r. nasza drużyna w składzie: Jacek Dąbski, Sebastian Dąbski, Hubert Dąbski zajęła 6 miejsce. Natomiast Kol. Grzegorz Kaczmarek na tych zawodach otrzymał brązowy wawrzyn łowiecki za sezon 2019/2020. W tym roku drużyna wzięła udział w zawodach na własny koszt.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 07.07.2020r.:

 • Na zebranie Zarządu przybył Pan Aleksander Żuk w celu omówienia powstałej szkody na jego uprawie żyta ekologicznego o pow. ok. 50 ha (obw. 288 łowisko nr 1) i zawarcia ewentualnej umowy ugody za powstałą szkodę. Zarząd uznał, że zostanie przeprowadzone szacowanie na które komisja szacująca zostanie powiększona o rzeczoznawcę majątkowego zatrudnionego przez koło.
 • W dniu 18.07.2020 odbędą się okręgowe zawody strzeleckie na strzelnicy myśliwskiej w Pucicach
 • W dniu 16.08.2020 na strzelnicy przy Nadleśnictwie Mieszkowice odbędzie się przystrzelanie broni dla myśliwych z naszego koła

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 02.06.2020r.:

 • Zarząd koła czyni starania aby w miesiącach czerwcu i lipcu zorganizować polowania dewizowe na sarny rogacze
 • W związku z niewykonaniem planu odstrzału jeleni w sezonie 2019/2020 na obwodzie 284 koło zostało obciążone karą w kwocie 4750 zł brutto na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie ("za udział koła w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną")
 • Wpłynęła negatywna odpowiedź Starosty Gryfińskiego na pismo koła w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za obwód 284 w sezonie 2020/2021
 • Kol. Sebastian Dąbski utrzymujący w sprawności ogrodzenia elektryczne na uprawach Pana Grzegorza Mazura poinformował o kradzieży drutu o łącznej długości 1860 m na ogrodzeniu "duży Kuwejt"
 • Do Zarządu koła wpłynęła skarga Pani Anny Glińskiej - pełnomocnika Pana Aleksandra Żuka na czynności podczas szacowania żyta ekologicznego przeprowadzone przez Kol. Sebastiana Dąbskiego. Po zapoznaniu się ze sprawą i wyjaśnieniach Sebastiana Dąbskiego Zarząd uznał skargę za bezpodstawną

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 05.05.2020r.:

 • 17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:

TREŚĆ ART.22.:

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”

 • Za utrzymanie wybudowanych ogrodzeń elektrycznych odpowiedzialny jest Kol. Sebastian Dąbski, który jako jedyny zgłosił się na zapytanie Zarządu
 • Prosimy o zintensyfikowanie polowań na dziki, szczególnie na uprawach po wiosennych zasiewach, aby zminimalizować szkody łowieckie
 • Od dnia 06.05.2020r. w naszym kole rozpoczyna się odstrzał sanitarny dzików, w związku z czym traci ważność uchwała nr 17/2019/2020 Zarządu koła z dnia 24.04.2020r. Myśliwi, którzy nie posiadają wydanych zezwoleń na odstrzał sanitarny nie będą płacić za pobrane dziki na użytek własny do dnia zakończenia odstrzału sanitarnego.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 07.04.2020r.:

 • Zgodnie ze Statutem PZŁ kadencja Zarządu upływa z dniem 26.04.2020r. W związku z tym Zarząd udzielił pełnomocnictwa łowczemu Kol. Robertowi Soabasowi i skarbnikowi Kol. Tomaszowi Rutka do do składania oświadczeń woli w imieniu koła oraz do dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem niezbędnych dla funkcjonowania koła spraw
 • Zgodnie z wytycznymi ZG PZŁ ustalono termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków koła na dzień 29.11.2020r.
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Piotra Ciechanowicza o przyjęcie do koła. Zarząd koła podjął uchwałę nr 16/2019/20 o przyjęciu Kol. Piotra Ciechanowicza na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 10.04.2020r.)
 • W związku z brakiem możliwości zorganizowania na obecną chwilę Walnego Zgromadzenia Członków koła na wniosek Komisji Rewizyjnej podajemy stan konta, które na dzień 15.04.2020r. wynosi 125.759,74 zł
 • Komisja Rewizyjna zawnioskowała, aby należności koła uzyskane z odstrzałów sanitarnych w miesiącu marcu przeznaczyć na ochronę pól przed szkodami łowieckimi.
 • Udzielono dofinansowania w kwocie ok. 2600 zł na budowę elektrycznego ogrodzenia plantacji buraków na obwodzie 284 Kol. Tadeuszowi Ruchniakowi. Rolnik ogrodzenie wykona we własnym zakresie

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 19.03.2020r.:

 • Rozpatrzono pismo Pana Radosława Lisa zam. Kłosów 47 w sprawie dodatkowego zabezpieczenia elektryzatorem pola kukurydzy o pow. 16 ha na dz. nr 896 obręb Zielin. Stwierdzamy, że w obecnej sytuacji koło nie dofinansuje ogrodzonego już pola dodatkowym ogrodzeniem elektrycznym
 • Zostanie zorganizowane grodzenie elektryczne pól po kukurydzy Pana Mazura na obwodzie 284. Grodzenia wykonają myśliwi naszego koła podzieleni na grupy. Koło zatrudni osobę do utrzymania ogrodzenia w sprawności
 • Zostało wystosowane pismo do Pana Mazura z prośbą o podanie terminów siewu oraz zaangażowanie się w ochronę pól

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 03.03.2020r.:

 • Ustalono wstępny program i wstępną datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego na 19.04.2020r.
 • Komisja szacująca szkody łowieckie opracowała plan ochrony pól przed szkodami poprzez grodzenia elektryczne
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Mateusza Mazura o przyjęcie do koła. Zarząd koła podjął uchwałę nr 13/2019/20 o przyjęciu Kol. Mateusza Mazura na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 09.03.2020r.)

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 04.02.2020r.:

 • Zgodnie z uchwałą nr 2/2019 podjętąna NWZ w dniu 17.11.2019r. Zarząd koła wystosował pismo do Starosty Gryfińskiego z informacją o rezygnacji z dalszej dzierżawy obwodu 284. Ponieważ jednak w 2020 roku nie dojdzie do zawirania nowych umów dzierżawy tylko automatycznie zostaną przedłużone obecnie obowiązujące umowy dzierżawy, członkowie zarządu Gzregorz Dąbski i Robert Sobas osobiście udali się do Starosty Gryfińsiego w celu omówienia zasad rozwiązania umowy dzierżawy za porozumieniem stron. Na chwilę obecną Starosta nie jest zainteresowany rozwiązaniem umowy dzierżawy i zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zmuszeni do dalszej dzierżawy obwodu 284.
 • W związku z obowiązkiem dalszej dzierżawy obwody 284 łowczy przedstawił wyliczenia co do ilości polowań dewizowych na przyszły sezon aby koło pozyskało środki na pokrycie wszelkich zobowiązań finansowych.
 • Dokonano analizy wykonania planu pozyskania zwierzyny (głównie jeleni) na dzień 04.02.2020r. Zarząd koła otrzymał telefoniczną informację z Nadleśnictwa Mieszkowice, że wykonanie planu odstrzału jeleni jest wysoce niewystarczające.
 • Zgodnie z informacjami uzyskanymi z ZO PZŁ Szczecin odnośnie sytuacji zaistniałych na ostatnim polowaniu zbiorowym dnia 12.01.2020r: 1) śmiertelne postrzelenie psa przez Kol. Macieja Henka, 2) oddanie strzału po sygnale koniec polowania przez Kol. Huberta Dąbskiego, sprawa została skierowana do Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego.
 • Rozpatrzono prośbę Pana Sebastiana Niedźwieckiego o pomoc w ochronie plantacji grochu w rejonie Troszyn 45 ha i Kępa 30 ha. Ustalono, że po zasiewach zostaną zostaną zorganizowane dyżury.
 • Trwają negocjacje z Biurami Polowań w sprawie zakupu polowań dewizowych na kolejny sezon łowiecki.
 • ZO PZŁ w Szczecinie informuje, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i wycena medalowa trofeów za sezon łowiecki 2019/2020 odbędzie się 22 lutego godz. 10.00 - 15.00 w Witnicy w "Zajeździe Pod Sadami", ul. Chojeńska 10e.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 14.01.2020r.:

 • Dokonano analizy wykonania planu pozyskania zwierzyny na dzień 14.01.2020r.
 • Zaplanowano na dzień 28.02.2020r. Wyborcze Walne Zgromadzenie członków koła
 • Przeprowadzono analizę ostatniego polowania dewizowego w dniach 4 - 7.01.2020r.
 • Omówiono sytuacje zaistniałe na ostatnim polowaniu zbiorowym dnia 12.01.2020r: 1) śmiertelne postrzelenie psa przez Kol. Macieja Henka, 2) oddanie strzału po sygnale koniec polowania przez Kol. Huberta Dąbskiego. Wg. Statutu PZŁ prowadzący polowanie dla obydwu myśliwych zastosował karę upomnienia i wykluczenia z dalszego polowania. Zarząd koła podjął decyzję o zaciągnięciu opinii ZO PZŁ Szczecin o dalszym toku postępowania w takiej sytuacji.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 03.12.2019r.:

 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Macieja Henka o przyjęcie do koła. Zarząd koła podjął uchwałę nr 11/2019/20 o przyjęciu Kol. Macieja Henka na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 20.12.2019r.)
 • Przeprowadzono analizę ostatnich polowań dewizowych
 • Łowczy przedstawił wykonanie odstrzału jeleni. Z uchwały nr 14/2019 walnego zgromadzenia z dnia 24.05.2019 do tej pory wywiązało się 11 myśliwych dokonując odstrzału 3 sztuk jeleni łań lub cielaków. 5 myśliwych pozyskało 2 sztuki a 11 myśliwych jedną sztukę. Zarząd koła apeluje o zaangażowanie się w wykonanie planu odstrzału jeleni. Nie wykonanie planu może mieć wpływ na ocenę koła podczas przyszłorocznej dzierżawy obwodu łowieckiego.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 05.11.2019r.:

 • W dniu 22.11.2019r. odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie członków naszego koła. Powód zwołania zebrania - szkody łowieckie.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 10/2019/20 o treści: "Z uwagi na polowania dewizowe leśne "pędzone" w dniach 9-10.11.2019r. wstrzymuje się polowania indywidualne na obwodzie 284 w łowiskach 7 i 16 w dniach 7-8.11.2019r. (przez cały dzień)
 • Naczelna Rada Łowiecka określiła składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia na rok 2020, która wraz z ubezpieczeniami NNW i OC wynoszą:

     - 363 zł normalan

     - 203 zł ulgowa.

     Składkę należy wpłacić na konto naszego koła do dnia 15.12.2019r.

 • Przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem koła zamieszczamy protokół z ostatniego walnego zgromadzenia, który podlega zatwierdzeniu

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 01.10.2019r.:

 • Wpłynęło pismo Kolegi Stanisława Szymoniaka w sprawie rezygnacji z członkowska w K.Ł. HUBERTUS z dniem 30.09.2019r. Zarząd koła podjął uchwałę nr 08.2019/20 w sprawie skreślenia Kolegi Stanisława Szymoniaka z listy członków koła na jego prośbę
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Mariusza Kolasa o przyjęcie do koła. Zarząd koła podjął uchwałę nr 09/2019/20 o przyjęciu Kol. Mariusza Kolasa na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 03.10.2019r.)
 • Na chwilę obecną składki członkowskiej do koła nie opłaciło 11 myśliwych. Prosimy o bezzwłoczne uregulowanie zaległości.
 • Opracowano terminarz polowań zbiorowych

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 03.09.2019r.:

 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 06/2019/20 następującej treści:

"W związku z organizacją polowań komercyjnych na jelenie byki w dniach:

  1) 05-08.09.2019r.

   2) 10-12.09.2019r.

   3) 13-16.09.2019r.

   4) 18-23.09.2019r.

   5) 27-30.09.2019r.

   na obwodzie 288 zostają całkowicie (dzień i noc) zamknięte rejony:

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 21

   dla polowań indywidualnych.​​​​​​

   Ewentualne polowanie na ptactwo w uzgodnieniu z łowczym koła."

 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 07/2019/20 o przyjęciu Kol. Huberta Dąbskiego na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 05.09.2019r.)

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 13.08.2019r.:

 • Przed zebraniem Zarządu koła łowczy rozdawał nowe odstrzały obejmujące odstrzał między innymi jeleni łań i byków.

 • Osoby które jeszcze nie wykonały obowiązku przystrzelania broni będą miały taką możliwość po wcześniejszym ustaleniu terminu z przewodniczącym komisji strzeleckiej Kol. Grzegorzem Kaczmarkiem.

 • Koło zakupiło urządzenia do odstraszania zwierzyny "Płochacz" produkcji AgroPixel - 2 szt. Urządzenia są wystawione przy uprawach kukurydzy na obwodzie 284 w rejonach 7 - Troszyn i 12 - Trzcina.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 04/2019/20 dopuszczającą zamianę wpłaty za niezrealizowanie uchwały nr 8/2018 WZ z dnia 17.06.2018r. dotyczącej odstrzału 2 szt. jeleni łań lub cielaków na wykonanie prac gospodarczych polegających na zagospodarowaniu łowiska.
 • Na prośbę Kol. Tadeusza Ruchniaka Zarząd koła udzielił odstrzału na obwód 288 Panu Romualdowi Juchniewiczowi.
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Huberta Dąbskiego o przyjęcie do koła.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 02.07.2019r.:

 • Na zebranie przybył Pan Andrzej Lutyński w sprawie dofinansowania budowy ogrodzenia jego pola na obwodzie 288 rejon nr 2 Rajgras. Zarząd koła podjął decyzję, że udzieli dofinansowania w wysokości 12.500 zł podobnie jak dofinansowanie budowy ogrodzenia udzielone Pani Rzepińskiej.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 03/2019/20 w sprawie opłacenia składki członkowskiej na rzecz koła w systemie ratalnym o treści: "Zarząd koła dopuszcza możliwość wpłaty składki członkowskiej na rzecz koła w wysokości 545 zł w systemie ratalnym o ratach w dowolnej wartości, jednak spłata całości składki nie może nastąpić później niż do końca września 2019r."
 • Zgodnie z uchwałą nr 18/2019 W.Z. z dnia 24.05.2019r. w dalszym ciągu prosimy myśliwych naszego koła o zgłoszenie zarządowi chęci opieki nad siedzibą koła. Jeżeli nie będzie chętnego członka koła zarząd podejmie starania w celu zatrudnienia osoby zajmującej się naszą siedzibą.
 • Koło zakupiło drona DJI Phantom 4 PRO+ do szacowania szkód łowieckich.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 04.06.2019r.:

 • Odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu koła z nowym skarbnikiem Kol. Tomaszem Rutka. Rozpoczął się proces przekazywania stanowiska nowemu skarbnikowi.
 • Na naszej stronie internetowej w zakładce "Uchwały" zamieszczono uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu koła w dniu 24.05.2019r.
 • Zgodnie z uchwałą nr 11/2019 W.Z. z dnia 24.05.2019r. wysokość składki członkowskiej do koła na sezon łowiecki 2019/2020 wynosi 545 zł z uwzględnieniem ulgi zgodnie z §124 pkt. 2, 3 statutu PZŁ. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto koła.
 • Zgodnie z uchwałą nr 16/2019 W.Z. z dnia 24.05.2019r. wszelkie rozliczenia finansowe myśliwych dokonywane będą bezgotówkowo przelewem na konto. Prosimy o dostarczenie oświadczenia wszystkich myśliwych, którzy do tej pory tego nie dokonali.
 • Zgodnie z uchwałą nr 18/2019 W.Z. z dnia 24.05.2019r. prosimy myśliwych naszego koła o zgłoszenie zarządowi chęci opieki nad siedzibą koła.
 • Na dzień 07.07.2019r. godz. 10.00 ustalono termin przystrzelania broni na strzelnicy przy Nadleśnictwie Mieszkowice.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła dnia 08.05.2019r.:

 • stan konta na dzień 08.05.2019r.: 211.009,05 zł
 • Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę pracy Skarbnika przed Walnym Zgromadzeniem.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 2/2019/20 w sprawie przyjęcia na staż kandydacki Kol. Jana Czaplińskiego zam. Goszków 26.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 3/2019/20 o treści: "Z uwagi na polowania dewizowe na sarny kozły w okresie od 11.05.2019r. - rano do 18.05.2019r. - rano wstrzymuje się polowania indywidualne na obw. 284 i 288 za wyjątkiem polowań nocnych na dziki. Odstrzał rogaczy w tym okresie jest niedozwolony. Harmonogram dyżurów na uprawach kukurydzy bez zmian."
 • Na posiedzenie zarządu przybyła Pani Agnieszka Rzepińska i Pan Józef Mroziak w celu ustalenia szczegółów udziału koła w grodzeniu ich upraw rolnych na obwodzie 284 łowisko nr 6 i 8. Zarząd koła podjął decyzję odnośnie partycypacji w kosztach zakupu materiałów na ogrodzenie oraz przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu propozycji pomocy w wykonaniu ogrodzenia.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła dnia 02.04.2019r.:

 • stan konta na dzień 02.04.2019r.: 212.069,82 zł
 • Komisja rewizyjna kontynuuje kontrolę pracy Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem. Przewodniczący komisji przedstawił notatkę ze spotkania z dnia 19.02.2019r.
 • Prosimy wszystkich myśliwych, którzy do tej pory nie uregulowali należności za pobrane tusze na użytek własny o jak najszybsze wpłaty zaległości na konto koła
 • Zarząd koła rozpatrywał sprawy i tematy, które będą poruszane na Walnym Zgromadzeniu członków koła
 • Pan Grzegorz Mazur na obwodzie 284 zasiewa ok. 260 ha kukurydzy. Po zasiewach zostaną ustalone dyżury. W chwili obecnej prosimy o zintensyfikowanie polowań na dziki aby ograniczyć ich liczebność a w konsekwencji wyrządzanie przez dziki szkody.

 

Aktualności archiwum

Kalendarz myśliwski


 

© 2018 K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. All rights reserved.